மீண்டும் மீண்டும் சாதனை 21.01.2019 அன்று வெளிவந்த Forest Guard Exam-ல் எமது மாணவர்கள் 200க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள். வெற்றி மாணவர்களுடன் NR IAS Academy-யின் இயக்குனர் R . விஜயாலயன்...... // 17.12.2018 அன்று வெளிவந்த Tnpsc Group II Interview Preliminary தேர்வில் 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார்கள் // TNPSC Group II Mains Class Admission Going On...

Welcome To NR IAS ACADEMY

NR IAS ACADEMY & its Group of Institutions have been offering premier Educational Guidance and Coaching Services for Civil Service Aspirants which includes variety of services at UPSC (IAS, IPS, IFS, IRS etc), Tamil Nadu Public Services Commission (TNPSC Gr-1 , Gr-2, Gr-4), Banking Sector Services (Clerk, P.O), Uniform Services ( S.I, P.C), TRB (UG, PG, TET), RRB, SSC for the past several years at Tiruchirapalli (Trichy), Tamil Nadu.

The Academy provides comprehensive training and guidance program for all the stages of civil services exam – Preliminary Exam , Main exam (the descriptive type written test) and Interview. The Academy was established with the aim to provide a complete solution to the students preparing for these exams here at Trichy with dedication and to a quality at par and above any institution of its kind.

!!! மீண்டும் மீண்டும் சாதனை !!!
21.01.2019 அன்று வெளிவந்த Forest Guard Exam-ல் எமது மாணவர்கள் 200க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள். வெற்றி மாணவர்களுடன் NR IAS Academy-யின் இயக்குனர் R . விஜயாலயன்......
Our Moto : Transforming your Reverie into Reality !!!